Week of Nov 8th
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 8, 2020

10:30 am: Sunday Worship: Livestream

November 9, 2020 November 10, 2020

10:00 am: Morning Prayer Online

November 11, 2020

10:30 am: Remembrance Day Prayer Service

November 12, 2020

10:00 am: Morning Prayer Online

7:00 pm: Hosea Bible Study

November 13, 2020 November 14, 2020

Return to calendar